شیوه‌های روایت

دوره‌ی ۱۲ جلسه‌ای

فیلم‌ها به چند شیوه روایت می‌شوند؟

این یک دوره‌ی نیمه‌پیشرفته است برای مرور الگوهای روایت در فیلم داستانی.

تمرینی برای آموختن تفاوت‌های تعیین‌کننده در طراحی ساختمان روایی یک فیلم:

دوربین به‌مثابه‌ی شاهد نامرئی

پرداختن به مبحث «روایت» در ادبیات و هنر سابقه‌ای دراز دارد. سینما چه تفاوتی در تعریف‌های کهن ایجاد می‌کند؟

روایت ادبی، روایت بصری

پرسپکتیو و زاویه دید در ادبیات، پرسپکتیو به مثابه‌ی روایت

سه شکل عمومی روایت

تقسیم‌بندی روایت به سه دسته‌ی طرح کلاسیک، مینی‌مال و ضدساختار

داستان، پیرنگ، سبک

دریافت ما از هر فیلم تا چه اندازه وام‌دار دنبال کردن پیرنگ است و تا چه اندازه متکی به سبک؟

روایت و زمان، روایت و فضا

شیوه‌های مختلف روایت چه تأثیری بر پرسپکتیو ذهنی تماشاگر باقی می‌گذارند؟

کشمکش یا جدال

آیا همیشه برای خلق کاراکتر تأثیرگذار، روایت را بر نمایش کشمکش میان او با دنیای پیرامون بنا می‌کنیم؟

Narration in the Fiction Film

برای واضح شدن تعاریف بالا، هر جلسه فیلمی دیده می‌شود که ارتباط دارد با مبحث اصلی هر جلسه.

در تکرار این دوره، ۱۲ فیلم زیر را خواهیم دید:

Michelangelo Antonioni

1966

Akira Kurosawa

1950

Alfred Hitchcock

1954

Jean-Luc Godard

1964

Robert Bresson

1956

Miklós Jancsó

1969

Bernardo Bertolucci

1970

Andrew Dominik

2007

Roman Polanski

1994

Quentin Tarantino

1992

Wong Kar-Wai

2000

مباحثی که بعد از تماشای هر فیلم، پی‌گیری می‌شود:

پیکار روایت‌ها

آیا با فیلمی منطبق بر روایت کلاسیک مواجهیم، یا فیلمی که از شیوه‌های آلترناتیو بهره برده؟

سینمای هنری

سینمای مدرن چه تغییراتی در قواعد اساسی روایت کلاسیک ایجاد کرد؟

پیدا کردن شیوه‌ی روایی فیلم

بر اساس چه نشانه‌هایی می‌توانیم ساختار روایی فیلمی را که دیده‌ایم پیدا کنیم و جزئیاتش را تشریح کنیم؟

دنیاهای روایی

آیا یک فیلم می‌تواند هم‌زمان از چند شیوه‌ی روایی استفاده کند؟ آیا روایت و سبک می‌توانند در هم بیامیزند؟

در بخش دوم جلسه، فیلمی که دیده ‌شده، نقد می‌شود تا هم کلیت فیلم مورد بحث قرار بگیرد،

هم مبحث اصلی که تمرکز بر «روایت» است دنبال شود.

error: Content is protected !!
به بالای صفحه بردن